Shiva stotram – Shiva Panchakshari Stotram

February 10th, 2012| In India.


Shiva strotram

Shiva stotram

Shiva stotram


Brahma Murari Surarchita Lingam-Nirmala Bhasita Sobhita Lingam
Janmaja Duhkha Vinasaka Lingam-Tatpranamaami Sadaasiva Lingam

Devamuni Pravarchitha Lingam-Kama Dahana Karunakara Lingam
Ravana Darpa Vinasaka Lingam-Tatpranamami Sadaasiva Lingam

Sarva Sugandha Salepita Lingam-Buddhi Vivardhana Karana Lingam
Ravana Darpa Vinasaka Lingam-Tatpranamami Sadaasiva Lingam

Sarva Sugandha Salepitha Lingam-Buddhi Vivardhana Karana Lingam
Siddha Surasura Vandita Lingam-Tatpranamami Sadaasiva Lingam

Kanaka Mahamani Bhushitha Lingam-Phanipati Veshtitha Sobhitha Lingam
Daksha Suyagna Vinasaka Lingam-Tatpranamami Sadaasiva Lingam

Kumkuma Chandana Lepitha Lingam-Pankajahara Susobhitha Lingam
Sanchitha Papavinasaka Lingam-Tatpranamami Sadasiva Lingam

Devaganarchitha Sevita Linam-Bhavairbhakthi Bhirechana Lingam
Dinakarakoti Prabhakara Lingam-Tatpranamami Sadaasiva Lingam

Ashtadalo Pariveshita Lingam-Sarva Samdbhava Karana Lingam
Ashta Daridra Vinasana Lingam-Tatpranamami Sadaasiva Lingam

Suraguru Suravara Pujitha Lingam-Suravana Pushpa Sadarchita Lingam
Paramaparam Paramatmaka Lingam-Tatpranamami Sadaasiva Lingam.

Shiva Panchakshari Strotram

Nagendra Haaraaya Trilochanaya Bhasmanga Raagaaya Maheswaraya
Nityaya Suddhaya Digambaraya Tasmai ‘Na’ Kararaya Namahshivaya

Mandakini Salila Chandana Charchithaya Nandiswara Pramadhanadha Maheswaraya
Mandara Mukhya Bahu Pushpa Supujithaya Tasmai ‘Ma’ Karaya Namahshivaya

Shivaya Gauri Vadanara Vindaya Suryaya Dakshadwara Nasakaya
Sri Nilakantaya Vishadhwajaya Tasmai ‘Shi’ Karaya Namahshivaya

Vasishta Kumbodhbhawa Gautamadi Munindra Devarchitha Sekharaya
Chandrarka Vaiswanara Lochanaya Tasmai ‘Va’ Karaya Namahshivaya

Yaksha Swarupaya Jayadharaya Pinaka Hasthaya Sanatanaya
Divyaya Devaya Digambaraya Tasmai ‘Ya’ Karaya Namahshivaya

Panchaksha Midam Punyam Yah Pateth Shiva Sannidhau
Shivaloka Mavapnoti Shivena Sahamodate

Related search terms: